Duurzaamheidslabels

Wilt u bouwen met een duurzaamheidslabel? De modellen BREEAM-NL en GPR Gebouw zijn de meest volledige duurzaamheidslabels voor de Nederlandse markt. Wij hebben de kennis en ervaring met deze modellen en maken u wegwijs in de wereld van duurzame certificering.

Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies voor uw situatie, we brengen u graag in contact met geaccrediteerde adviseurs uit ons netwerk.

BREEAM staat voor BRE Environmental Assessment Model en is ontwikkeld door de Building Research Establishment (BRE), de Britse TNO. BREEAM is een instrument om de milieuprestatie van kantoorgebouwen te analyseren en verbeteren, van ontwerp tot management. Het oorspronkelijke doel van het label was om de markt aan te zetten tot duurzaam bouwen. Nu wordt het gebruikt als evaluatie- en benchmarkmiddel voor de milieuprestatie, gericht op het management.

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland. Daartoe ontwikkelt de organisatie keurmerken voor een onafhankelijke beoordeling van gebouwen (zowel nieuw als bestaand) en gebieden op het gebied van Duurzaamheid. Daartoe heeft de DGBC BREEAM opgepakt en omgezet naar de Nederlandse situatie. Dit is BREEAM-NL geworden.De DGBC ontwikkelt en beheert drie keurmerken: BREEAM-NL Nieuwbouw en BREEAM-NL In-Use voor bestaande gebouwen en BREEAM-NL Gebied voor gebiedsontwikkelingen.

Inhoud
De milieuprestatie van gebouwen wordt beoordeeld door puntentoekenning voor verschillende criteria. Qua schaal focust BREEAM zich op het wereldklimaat, het lokale klimaat en het binnenklimaat. BREEAM is onderverdeeld in negen categorieën. Als thema’s komen aan bod: bronscheiding, materiaalstromen, energiestromen, milieubelastingen, effecten op flora en fauna en ten slotte effecten op de mens. De categorieën zijn ingedeeld in credits. Op elke van deze credits kan een score behaald worden door voor verschillende criteria één of meerdere punten te behalen. Aan de hand van een weging per categorie wordt dan een totaalscore berekend. BREEAM maakt daarbij gebruik van LCA-data (‘Environmental Profiles’) maar het is in feite een geavanceerde multicriteria-analyse met gewogen puntenscores en een totaalscore. Op basis van de eindscore krijgt een project de beoordeling Pass, Good, Very good, Excellent en Outstanding. Door de DGBC is aangekondigd dat deze classificatie op termijn komt te vervallen en in overeenstemming met de classificatie van Breeam BBG wordt vervangen door een classificatie in een aantal ‘sterren’ op een schaal van 1 tot 5.

Een BREEAM label is een certificaat en wordt uitgegeven door DGBC. Een BREEAM Assessor (c.q. auditer) beoordeelt als onafhankelijke derde een gebouw op duurzaamheid volgens de BREEAM-NL normen. Op basis daarvan kan een gebouw worden gecertificeerd door de DGBC.

Op initiatief van de gemeente Tilburg en W/E Adviseurs is GPR Gebouw ontwikkeld. Dit is een eenvoudige prestatiegerichte methodiek waarmee concrete afspraken tussen gemeenten en bouwpartijen worden gemaakt. Met deze prestatiegerichte werkwijze blijven de ambities van gemeenten overeind zonder de keuze- en ontwerpvrijheid van bouwondernemingen en architecten te beperken. GPR Gebouw is ontwikkeld als ontwerptool voor onder meer architecten en is geschikt in alle fasen van het ontwerpproces.

Inhoud
GPR Gebouw geeft een rapportcijfer voor de modules energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Deze thema’s worden op duurzaamheid getoetst. Een getal tussen 0 en 10 geeft de score van het getoetste gebied aan. De berekening maakt gebruik van de EPC-methodiek, onderzoek en beschikbare methodieken zoals levenscyclusanalyse (LCA) en Politiekeurmerk Veilig Wonen. De methodiek wordt vooral bij gemeenten veel gebruikt om de duurzaamheidambitie voor een gebied vast te leggen. Het programma is toepasbaar voor woningbouw en utiliteit, voor nieuwbouw en renovatie. De GPR-score voor energie wordt bepaald door het berekende (of ingevoerde) primaire energiegebruik per vierkante meter gebruiksoppervlak van het gebouw. Een GPR-score van 6 komt overeen met het primair energiegebruik van een gebouw dat voldoet aan de EPC-eisen uit het Bouwbesluit 2006. De module materialen bestaat uit de onderdelen water, milieuzorg en materialen. De GPR-score bij de submodule materialen is gebaseerd op de materiaalgebonden milieubelasting gedurende de gehele levensloop van het gebouw. Deze score wordt bepaald volgens de methode van de levenscyclusanalyse (LCA). De GPR-score wordt bepaald door het product van de hoeveelheid materiaal en de milieubelasting per eenheid materiaal, opgeteld voor alle afzonderlijke gebouwcomponenten.

GPR Gebouw geeft de materiaalgebonden milieubelasting weer door een LCA-profiel, opgebouwd uit negen afzonderlijke milieueffecten, en een kengetal, dat wordt berekend door een gewogen sommatie over de negen milieueffecten. Dit kengetal wordt de schaduwprijs van een gebouw genoemd (per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar).

GPR Onderhoud
Met GPR onderhoud kan de milieubelasting en CO2 -emissie meegenomen worden in de onderhoudsscenario’s van gebouwen. Duurzame onderhoudsscenario’s houden de milieueffecten in de beheer- en gebruiksperiode zo laag mogelijk.

In deze rekentool worden de volgende principes gehanteerd:

  • Verlengen vervangingsinterval of voorkomen vervangen bouwdelen
  • Verlengen onderhoudsinterval of voorkomen onderhoudsactiviteiten
  • Verlengen onderhoudsinterval of voorkomen onderhoudsactiviteiten
  • Combineren met maatregelen die energiegebruik beperken

Gertjan Eerdman

Commerciële binnendienst

Advies op maat

Met een persoonlijk advies en producten van hoogwaardige kwaliteit boeken wij voor u aantoonbare resultaten. Uw investering leidt in no-time tot een zeker rendement. Interesse in een vrijblijvend advies op maat?